sabato 3 novembre 2012

De Bruculino a Buoncamino


di Efisio Loi

Fu’ castiendi sa baligia de cartoni posta in pitzus de s’armariu scoscimingiau, in s’aposenteddu aundi biviara, po su bonu coru de sa tzia, a tretu de sa cresia de Santu Franciscu in sa Marina. S’irea de sind’andai a disterru no ddi praxiat mera. Su soli e su clima sganiu  de Casteddu fiant unu niciu fatu a posta po issu.
Perou de unas cantu disi ddi furriotàr’ in conca un’ arrexionamenteddu: “Mi fatzu totus is paperis po mi ‘nd’ai in America, a Nuova York, a Bruculinu. Prontus, prontus depint essi, a is bortas non mi serbant de pressi. Puita, ingunis, no’ est comenti de innoi, logu de mortus de famini, aundi non c’esti mancu su ranti de ndi sgobai su chi abastar’ a ponni in pari su prangiu cun sa xena. Ingunis c’est su proibitzionismu, mi ddat nau Chicchinu chi ddat ligiu in su giornali, e bendendi s’alcol a martinica, intrendi in su giru giustu, c’est de fai su dollaru a puntaras de pei.”
Sa baligia ndi dd’iara sgobbara a unu gabbillu in sa stazioni de is Ferrovias Realis, aundi andara giai dogna mengianu po alluscai su movimentu, de si fai assumancu su rantixeddu po sa giornara. Su tziu ndi fu’ calau currendi de sa vettura, prima ancora de si firmai, e nci furi intrau a su cessu, lassendi su bagagliu in foras. O furi a scagaredda o fut mortu de pisciai. Cumenti iar’acabau is bisongius e ndi fu’ bessiu, iar’incumentzau a agitorius… ca ndi dd’iant furau sa baligia… Ma Fisinu nci fiara giai a s’atra parti de su Palatziu Municipali, fattu a nou de unus cant’annus, de fronti a su portu.
Mancai fessat grai, sa baligia, tocàr’a scarpinai po no aturai a curtzu de is boxis de cudd’omini chi ndi poriant fai suncurri sa pulosa. E poi non biria’ s’ora de dd’oberri po bi’ ita rotu fut cussu  graiumini chi portara a tragu. Sartau de pressi su Largu, nci fur’intrau a pioti a pioti in is arrughixeddas de sa Marina e sinci fur’istichiu in d-unu prociu scuriosu. “Sa mama chi r’at fatu!” Non si fu’ poderau de nai a boxi arta, cumenti iar’obertu sa valigia, “Gi est po cosa chi mi seu sperrumau currendi. Mallu… picu… massolus e agullinus… totu imboddiau a itzapulus… E ita fu’ picapalderi su tziu? Custas cosas, sceti a ddas biri, mi ndi faint intrai su frius e sa callentura.Prestu, allontanu de mei!”  E nc’iar’arrimau in d-unu currungoni totu s’atretzadura, ca fur’acanta de ddi pigai a gana mala.

Aintru de sa baligia nc’iat aturau una tiallora a cuadritus, fata a fangotu. Su fragu fu’ de casu,  e cumenti ndi dd’iat spoddiara, una mesu piscedda de i-cussu stagionau, unu cifraxu mannu che un’arrora e unu frascu de binu nieddu, ndi dd’iant torrau su sanguini a logu. Imprusu, una bella pataresa acumpangiara cussa grazia de Deus. “Seddoresu depiar’essi su biddori”. Iat nau torrendi a cuncordai su fangotu e serrendi sa baligia. Poi si fur’incrarau in s’arruga, donendi atenzioni a chini nci poriar’ essi, puita: “Non si scit mai… de genti mala e’ prenu su mundu”. E iat fatu deretu deretu a domu po si consolai a pani e casu e binu nieddu.
Su mengianu infatu, castiendi sa baligia fu’ pentzendi ca po andai in America nci boliat dinai. De unu pagheddu de tempus fur’istudiendi il colpo grosso. Cun i-cussu s’iar’essi sistemau po unu bellu pagu e dd’iar’essiri serbiu puru po andai in America. Nd’iara chistionau cun Chichinu e Sarbadori e dogna tanti nci torrant’a pitzus, su imprus de is bortas candu, acurtziendi s’ora de prandi, non ci fut nudda de nci ghetai a cambusa.
Tandus s’aregorda’ puru de sa domixedda de piscarori in Sant’Elia, aundi fut nasciu bintidus annus prima e de aundi si ndi fur’andau giai de dus annus. Po catodix’annus nci fut bessiu cun su babbu, dogna merì a iscuriu fatu, po nci ponni in mari sa barchitedda e si gherrai sa pagnota. Su babu, chi non teniara sessant’annus, fu fatu a unu ganciu po s’afatiga e s’umirirari chi nd’ia’ boddiu in totu sa vira sua, ma ndi cumpariar’otanta, scorrobeciau e trotu comenti de una mata de ollastru crocara de su maestrali.
Cussa vira, issu, non dd’iar’essi mai fata. E sindi fur’andau de domu a circai fortuna in Casteddu. Tottu sa fortuna sua dda portara denanti a is ogus, aintru de una baligia de cartoni. Sbuira! Ma… “Is cosas depint cambiai, o in domu o foras de domu, in America, a Bruculinu”.
 Cun is dus amigus fiat portendi a castiu su Seusu, giai de unu bellu pagu. Custu nci teniara una barraca posta in mesu de su mercau de Stampaxi e bendiara dogna cosa : leori, arrosu, casu sardu, sartitzu, landuras, panceta, seminis po puddas e pilloneddus, lardu, ollu de porcu, pulenta e bai e circa ita totu arrabiu de atras cosas. Fu’ sempri apalas de su bancu, de cumenti arbesciara finzas a ora de is duas, senza de si firmai unu minutu. E dinareddu chi no incasciara?! Puita sa clientela curriara che musca a lati. E fu’ solu, sempri solu. Arribara s’ora, serrara s’esercitziu e cun su bussighitu nci artziara facias a via Azuni. Acanta de sa cresia de Sant’Efis nci teniara unu basciu, nieddu e scuriosu, aundi biviara, assolu, sempr’assolu. Non ndi torrara a bessi’ che su mengianu infatu, prima ancora de arbesci, po nci calai a su Largu e aberri butega. Su dinai, prus che siguru, non si ddu spataconara in festas. Totu in cussa tana, nci ddu depia’ tenni stugiau. E depiar’essi mera, mera mera.
“Il colpo ddu feis de saburu, puita de genti ndi suncurrit mera de prusu a su mercau e su Seuesu incàsciara, in di’de saburu, cantu in totu s’arrestu de sa cira.” Iat nau Chichinu, spuratzendi a terra e castiendisì in giru a culu de ogu, a trassa de fartau. “Cumenti iar’essi…Ddu feis? E tui?” Fiara incrabistendisì Sarbadori. “Citu, no itzerris.” Iara sighiu Chichinu chi sciria’ ligi e iscriri. “Deu, de foras, depu apubai totu su manixu, po chi non ci siant sorpresas.” Fisinu fiara aturau citiu ca furi giai pentzendi a cumenti  ddus frigai tot’ a is dusu, po siddu  achistir’issu, totu su mallopu. Ia’ nau sceti. « Bandat beni.»  « De imoi innantis – Iar’aciuntu Chichinu – non si depeus fai a biri in zona. De nosus, sindi depint scaresci. Ddu sciu deu comenti andant fatas is cosas.” Sarbadori, chi furi Stampaxinu, intendiara fragu de abbruxau ma non isciriar’ e-puita. Fisinu portara s’America in paneri e non pentzar’a atru. E tot’ e-a is dusu iant nau ca e’.
Furiant aturaus de acordiu po s’apostai, su saburu infatu,  acanta de su basciu de su Seuesu, unu pagheddu prima de furriai issu. Cumenti aberiat sa porta, nci dd’iant essi spintu aintrus, donendiddi unu corpu a conca po no ddu fai tzerriai.
Su saburu fur’arribau e Fisinu, setziu in sa brandina, castiara sa baligia de cartoni, totu impruinara, in pitzus de s’armariu. “Eh, atru che cartoni! De peddi mi dda pigu, po andai in America. De peddi de vacheta, cun cinghias e fibias de lutoni, luxentis che s’oru.” Ddi paria’ giai de dda biri. “Cantu ci ar’a tenni su Seuesu in su scusorgiu, milli fra’? Milli francus? Atru che milli fra’! Cussu ndi depit tenni assumancu deximila. E chi sunti centumila? Eeeh, intzaras mi compru unu peschereciu a motori, de i-cussus chi faint imoi, nou nou. Ita unu, una flottiglia mi ndi compru e fatzu su meri mann. Is atrus, a traballai. E chi bandu in America, a Bruculinu, ci bandu che mellus sennoricu, po discansu, e su dollaru ddu pigu deu a puntaras de pei”.
De i-cussu bisu ndidd’ianta scirau Sarbarori e Chichinu pichiendi a sa porta. “Aioh, ca est ora. Non t’aturis abraballocau in su letu.”  Dd’iat fatu su Stampaxinu, e Chichinu ca sciriat ligi e iscriri: “O su piscarori, chi dorme non piglia pesci.” Cussus dusu non perdiant su vitziu de pigai a cixiri nimancu in mesu de sa tribbulia. Issu non ndi teniat gana, ca portàr’ atra cosa in conca.
Chichinu ci fu bessiu facias a su mercau po abortzai su movimentu del pollo e is atrus dusu nci fiant artziaus, seghendi de piatzeta Savoia, piatza Jenne e via Azuni, fintzas a s’arruga de Sant’Efis po ddi tirai su tzugu, al pollo.
Non fiant ancora is duas, un’ora morta. Genti in giru non si ndi biriara, sa stagioni fiara intrendi in s’istari e dognunu fu fendi meigamba in su friscu de is bascius o in is aposentus de susu a portas e fentanas serraras po non fai intrai sa luxi e su callenti. Is piciocheddus fiant gioghendi in sa scalinara de sa Collegiara de Sant’Anna.
Fisinu a susu e Chichinu a parti de basciu de s’arruga, sinci fiant cuaus in dus portonis, firmus e  a s’atentu comenti s’arrangiolu chi abètara sa musca. Dopu unu pagu nd’arrìbara, scianchi scianchi, su butegheri, ca ci teniar’is dolus a forza de aturai srantaxu totu su mengianu in butega, serbendi sa clientela. Apenas nci ddi fu passau de unus cantu passus, Sarbarori nci amòllara dusu tzaulitus  po avisai a Fisinu. Cumenti ddu sciriat fai issu, su cani, nisciunus nci arrennesciara. E poi si fut postu a sodigai passu passu a su Seuesu.
Asuta de sa camisa, stichiu in su xintu, nci teniar’unu tubu de prumu de unu pollixi e mesu cun d-un’anima de mesu metru de bastoni de iscova. Fisinu ndi fu calau a pagu a pagu po arribai paris cun sa vitima a su portaleddu de domu sua e comenti fu lompiu si fu firmau, a s’atra parti de s’arruga, culu a i-cuddu poboritu, fendi finta de s’acapiai unu butinu.
In s’ora chi i-cuddu fut acabendi de girai sa crai in su stampu, nd’arrìbara Sarbadori e mi ddi tzàcara a spistiddarura una scuartarara de manganellu. Fisinu, lestru comenti de una gatu, midd’afèrrara prima de arrui a terra, narendi  a s’amigu: “Prestu, oberi e aintru de pressi.” In su mentris chi Sarbarori fur’acabendi de oberri, issu iara giai agatau su bussighitu e sinci dd’iat ghetau a pitorras. Serrara sa porta, apenas intraus, non si biriat nudda. Scuriu che in buca. « Aguanta e cumpuraddu – fait Fisinu – ca deu circu de fai pagu pagu de luxi.» Cumenti iar’agatau a s’aprapiru sa ventanedda e iara scarangiau apenas apenas su sportellitu : « O fra’, no dd’astai bocìu? E su dinai, agatau dd’asi?” “Machè, è durmiu – dd’arrispundiri cudd’atru – sceti ca dinai non d’agatu” “Cumenti iar’essi? Dinai non d’agatu? Lassa bir’a mei” E incumèntzant totu’ e-a is dusu a ddu cumpurai in dogna stampu. Mentris meganta de ddu girari e torrai a girai de dogna parti, su Seuesu iat cumentzau a adolimai. “Prestu, stichinceddi unu tzapulu in buca e acapiaddi manus e peis a sa crabetina, a parti de palas. Funi gi nd’as portau?.” Acapiau, amucitau e bendau chi mellus non si poriara,  de dinai perou non sind’agatara, nimancu unu soddu. “Curri – mi ddi fait Fisinu – curri a circai a Chichinu e faei de totu po intrai a butega, a is bortas no apat lassau totu innias. In su mentris deu incumintzu a circai innoi aintrus.” A su Stampaxinu s’irea de lassai solu su cumpangiu, cun totu sa grazia de Deus a portara de manu, non ddi andara meda ma fudi giai incumintzendi a istringi. Su fatu poi de no essi agatau nudda a pitzus de su butegheri ddi fu’ partu sinnali malu e nci fut bessiu sentza de nai nudda, donendi attenzioni a non si fai bi’ de nisciunus.
Arribau a s’incrociu de via Azuni, tapuddi a Chichinu: “E intzaras e intzaras?” “Citu, citu. Aici e aici” e ddi còntat totu. A Chichinu puru, chi giai furi fronnocolendi po contu su, sa cosa no ddi torràt giusta, ma de torrai a domu de su Seuesu, po bir’ita fut sutzerendi, mancu a ndi chistionai.  Atra cosa de fai non ci furi e tot’ e is dusu nci fiant torraus a calai a su mercau po s’acostiai a sa butega de i-cuddu poboritu. Su logu fut trancuillu. Sceti unu scovarori fud’acabendi de fai is pulitzias. “Ddu lassaus acabai e poi circaus de c’intrai a butega.” Iat nau Sarbadori. “Intras tui a butega, deu aturu in foras a fai su palu.” Dd’iara arrispustu Chchinu chi giai s’intendiara a cambixeddas moddis.
Intantis Fisinu, pagu pagu asuta de sa cresia de su Santu su’, fut turmentendi cun su Seuesu, mesu allupau, acapiau a istrintu, chi, prusu si moviada circhendi de s’indi sciolli, prusu is acapiongius stringiant. Tocara a s’indi movi, prima de nd’artziai cuddus dusu. “Imoi ti ndi bogu su bavagliu, ma chi fais su tanti de oberri buca, t’abergiu sa grogoena de un’origa a s’atra.” E ddi pungiat su tzugu cun sa punta de sa lepa. “Cumprendiu m’asi?” Cuddu faiat ca ei cun sa conca ca non ndi podiat prus de s’allupori e portara su coru sartiendindeddi a foras. Fisinu cun d-una manu ndi ddi scapiara su bavagliu e ndi ddi bogara a pagu a pagu su tzapulu de buca e cun s’atra spingiara un atru pagu sa punta de sa pataresa asuta de sa làndura. “Aundi tenis su dinai? Fuedda o ses mortu.” A i-cuddu, fendi is abuchiaras, a truncu de lingua, ndi ddi bessiara sceti: “Gesu’Cristu miu…. Gesu’ Cristu miu… » « Lassa stai a Gesusu aundi s’incontrara e naramì aundi tenis su dinai…de chi no…” e ddi cracara ancora de prusu sa punta de su gorteddu in su tzugu chi furi giai insanguentau. “Gesu’ Cristu miu…Gesu’ Cristu miu… –  torrara cuddu – lassamia stai ca dinai non ndi tengiu…prpriu oi apu pagau sa merci…non m’ad’ abarrau nemancu unu soddu.” “ Ah, sì? – ddi faiat Fisinu – e su chi t’apu agatau in su corpetu, ita cos’esti? S’arrestu?” “Ancu t’arestinti imoi.” Fudi giai artziendi sa boxi su Seuesu, ca a ddi tocai su bussighitu furi a ddi tocai su sanguini de su coru. “Citu, si no r’allupu.” Dd’iat nau Fisinu stringendi is dentis e torrendiceddi a stichiri su tzapulu in buca. Aferrau unu cuscinu de sa branda chi portanta a tretu s’inci dd’iara cracau in faci spingendi cun tutu is fortzas po non ndi ddi fai bessi’ mancu su sulidu. “A mei m’ant a arrestai, ma a tui t’agatanta mortu. Intzaras? – E ndi ddi artziara pagu pagu su cuscinu de faci. – Intzaras, su dinai?” E i-cuddu, un’atra borta, ca ei cun sa conca. “Imoi ti ndi torru a bogai su tzapulu ma chi non mi naras de pressi de pressi aundi esti su dinai, ti nci ddu sticu a fundu totu, e ti tupu su nasu e poi mindi bandu. M’asi cumprendiu?” E i-cuddu a sconchiadas legias, ca ei… ca ei.
Custu tira e molla furi durau po unu bellu pagheddu, fintzas a candu su poboritu sinci fud’arrendiu. Liberendiddu de cuscinu e de tzapulu, Fisinu ddi faira: “Tandus?” “E…e…e…esti a…asuta de sa ma..marmetta in p…pei de su letu, su de fu…fundu de muru.” Fut trantzendi su letinu po nci podi traballai, dopu chi iat sistemau su Seuesu po non fai dannu, candu s’intèndiri unu grandu stragatzu, nc’iant impèrtu sa porta de parti de foras e ndi fur’arrumbolara aintru, comenti de una valanga, una trumba de carabineris: “Fermi tutti e mani in alto.”
Cuddus gopais si fiant fatus cassai in butega e iant incumentzau a cantai comenti de dus canarinus.
Candu sa porta de galera si nci ddi fu’ serrada a palas, Fisinu iat pensau a sa baligia, chi nci fur’aturada de cartoni, a sa flottiglia de is pesherecius, ingùrtia de sa nebbia, a s’America de is dollarus a puntaras de pei. “Eh – iat pentzau – de Bruculino a Buon Camino”. Ma sa cosa chi non nci ddi calara, fu’ de no essi pòtziu bi’ cantu dinai nci teniara cuddu aggangau de Seuesu.

***************************************************************************************
Guardava la valigia di cartone riposta su un armadio sgangherato, nella stanzetta in cui abitava grazie al buon cuore di una zia, nel quartiere della Marina, non lontano da San Francesco. L’idea di emigrare non gli andava a genio. Il sole e il clima languoroso di Cagliari lo abbracciavano come una seconda pelle.
Nonostante tutto, un pensiero clandestino gli girava per la mente da qualche tempo: “Mi devo  preparare  le carte per andarmene in America, a Bruculino. Bisogna che mi decido subito, nel caso mi servano in fretta in fretta. Perché lì, non è come da noi, posto di morti di fame, dove non si trova neanche quel poco da “sgobbare” per mettere assieme il pranzo con la cena. Lì c’è il proibizionismo, me l’ha detto Chicchino che lo ha letto nel giornale. Vendendo l’alcol “a martinica”, entrando nel giro giusto, c’è da fare i dollari da prenderli a calci.”
Aveva rubato la valigia a un “gabbillo” nella Stazione della Ferrovie Reali, dove si recava tutte le mattine per “svagare il movimento” e per arrivare , se non altro, allo stretto necessario da passarci la giornata
“lo zio” era sceso di corsa dalla vettura ancora in movimento, precipitandosi nei cessi, e aveva lasciato di fuori il bagaglio; soffriva di diarrea o di un disturbo alla prostata. Finiti i suoi bisogni, ricomparso all’esterno, cominciò a urlare e a correre avanti e indietro:  che qualcuno lo aiutasse…che gli avevano rubata la valigia… ma Fisinu, ormai, era già dall’altra parte del Palazzo del Municipio, costruito di bel nuovo, bianco di calcare e turrito, di fronte il porto.
Bisognava spicciarsi pur col peso e l’ingombro della valigia, gli strilli del malcapitato potevano richiamare “la giusta” ed era necessario portarsi il più lontano possibile. Inoltre moriva dalla voglia di aprirla, la valigia,  per scoprire le meraviglie del gran peso che si trascinava appresso. Attraversato velocemente il Largo Carlo Felice, si era inoltrato furtivamente nelle stradette della Marina e si era acquattato in un androne buio. “Figlio di buona mamma” – non era riuscito a trattenere l’imprecazione ad alta voce, appena aperta la valigia – “per cosa mi sono scapicollato correndo? Maglio, piccone, mazzuoli e scalpelli… tutto avvolto con stracci…e cos’era lo zio? Scalpellino, era? Queste cose solo che le vedo, mi fanno venire il freddo e la febbre. Presto, lontano da me!”
Con una moto di ribrezzo aveva abbandonato in un angolo tutti quegli attrezzi, la cui sola vista lo faceva star male.
Nella valigia era rimasta una tovaglietta a quadretti legata per le quattro cocche come un fagotto. Sapeva di formaggio. Come l’aprì, una mezza forma di quello stagionato, un “civraxu” grande come una ruota e un fiasco di vino nero, gli avevano rimesso il sangue in circolo. Per di più, una bella “patadesa” accompagnava tutto quel ben di Dio; “Di Sanluri, doveva essere il paesano”, disse ,rifatto il fagotto e richiusa la valigia. Poi mise la testa fuori per sincerarsi di chi fosse per strada, perché: “Non si sa mai…di gente cattiva è pieno il mondo”. Ed era rientrato velocemente in casa per consolarsi col pane, il cacio e il vino.
Il mattino successivo, mentre guardava la valigia, gli venne in mente che per andare in America aveva bisogno di soldi. Da qualche tempo studiava il colpo grosso, tanto da  sistemarsi per un po’ e pensare con tranquillità al viaggio in America. Ne aveva parlato con Chicchino e Salvatore e ogni poco ripigliavano l’argomento, chi sa perché verso mezzogiorno, quando lo stomaco si faceva sentire più irrequieto e non c’era niente da mettere in cambusa.
 In quei frangenti gli veniva in mente anche la casetta di pescatori, in Sant’Elia, dove era nato ventidue anni prima, lasciata ormai da due anni. Per quattordici anni era uscito col padre, a notte fonda, per mettere in mare la piccola barca e guadagnarsi il boccone del pane. Il babbo, che non aveva sessant’anni, era piegato in due per le fatiche passate e per l’acqua di mare entratagli fin dentro le ossa per tutto il tempo della  vita. Gliene potevi dare più di ottanta, di anni, incartapecorito e storto come un olivastro piegato dal maestrale.
Aveva giurato che quella vita, lui, non l’avrebbe mai fatta. Se ne era andato di casa, a cercare fortuna in città, a Cagliari. Tutta la sua fortuna l’aveva davanti agli occhi, dentro una valigia di cartone. Vuota. Ma… “Le cose devono cambiare, o in casa o fuori, magari in America”.
Con gli amici, già da qualche tempo, osservava con attenzione il Seuese. Costui teneva bottega nel mezzo del mercato di Stampace e vendeva ogni mercanzia: legumi, riso, formaggio sardo, salsiccia, guanciali, pancetta, mangimi per polli e pollastri, lardo, strutto, polenta e chi sa quanto altro ancora. Era sempre dietro il banco, dalle prime luci fino alle due pomeridiane, senza fermarsi un minuto. Chi può dire quanti soldi facesse? I clienti li attirava come il latte le mosche.
E stava solo, sempre solo. Giunta l’ora, chiudeva l’esercizio e con l’incasso in saccoccia risaliva verso via Azuni. Vicino alla chiesa di Sant’Efisio aveva un sottano, nero e buio, dove viveva, in assoluta solitudine. Non veniva fuori che l’indomani, prima ancora che albeggiasse, per scendere verso il Largo e aprire il negozio. I soldi, si poteva scommettere, non li scialacquava in festini e donne. Tutti, in quella tana, doveva tenerli rinserrati. E dovevano essere tanti, ma proprio tanti.
“Il colpo lo fatte  di sabato, perché di gente ne arriva molto di più al mercato e il Seuese incascia, il sabato, quanto in tutto il resto della settimana”. Aveva detto Chicchino, sputacchiando per terra e guardandosi attorno di sottecchi con fare sospettoso. “Come sarebbe a dire, ‘lo fatte’? E tu?” già perdeva la pazienza, Salvatore. “Zitto, non strillare”. Aveva ripreso Chicchino che sapeva leggere e scrivere.
“Io da fuori, devo controllare tutto il maneggio, per non esserci sorprese”. Fisino non aveva aperto bocca, ché già pensava come fregarli entrambi. Tutto per sé,  lo voleva, il malloppo. Disse solo: “Va bene”. “Da ora in poi – aveva soggiunto Chicchino – non ci dobbiamo farci vedere in zona. Di noi si devono dimenticare. Lo so io come si fanno le cose!”. Salvatore, che era stampacino, sentiva odore di bruciato ma non capiva perché.  Fisino aveva L’America in culo e non pensava ad altro. E tutti e due avevano annuito.
Erano rimasti d’accordo per appostarsi, il sabato venturo, vicino al sottano del Seuese, un po’ prima del suo rientro. Nel momento di aprire la porta, l’avrebbero spinto dentro  dandogli un bel colpo in testa in modo che non strillasse.
Il sabato era arrivato e Fisino seduto sulla sua brandina, guardava la valigia di cartone riposta sull’armadio e ricoperta di polvere,. “Eh, altro che cartone! Di pelle me la prendo, per andare in America, a Bruculino. Di pelle di vacchetta con le cinghie e le fibbie di ottone, lucenti come l’oro.” Gli sembrava di vederla.
“Quanto c’ avrà il Seuese nel tesoro, mille lire? Mille lire? Altro che mille lire! Quello deve averne almeno diecimila. E se sono centomila? Eeeh, allora mi compro un peschereccio a motore, di quelli che fanno adesso, nuovo nuovo. Cosa, uno? Una flottiglia me ne compro e faccio il gran padrone! Gli altri…a lavorare! E se vado in America, ci vado da gran signore, per svago, e i dollari li prendo io a calci!”.
Da quel sogno ad occhi aperti, lo avevano richiamato Salvatore e Chicchino, col bussare alla porta. “ Ajò che è l’ora. Non rimanertene ‘abbrabballocato’ nel letto.” Aveva detto lo stampacino, e Chicchino che sapeva leggere e scrivere: “Bel pescatore che sei, chi dorme non piglia pesci!”. Quei due non perdevano il vizio di prendere per il culo neanche nei momenti più tribolati. Lui non ne aveva voglia, aveva altro per la testa.
Chicchino si era diretto verso il mercato per tenere sotto controllo i movimenti del “pollo” e gli altri due, tagliando per piazzetta Savoia, erano saliti in direzione di piazza Jenne e via Azuni per arrivare in via Sant’Efisio e potergli tirare il collo, “al pollo”.
Non si erano fatte le due, e quella era un’ora morta. Non un’anima per strada. La stagione precipitava verso l’estate e ciascuno faceva la siesta nella frescura dei sottani o nei quartierini alti con porte e finestre sbarrate per impedire l’ingresso alla luce, alle mosche e al caldo. I ragazzini giocavano sulla scalinata della Collegiata di Sant’Anna.
Fisino, più in alto e Chicchino nella parte bassa della strada, si erano acquattati all’interno di due portoni, immobili e attenti come il ragno che aspetta la mosca. Finalmente, arriva, zoppicando, il bottegaio, afflitto da lombosciatalgia dovuta allo stare sempre in piedi in bottega, tutte le mattine, a servire la clientela. Lasciandolo andare di qualche passo, Salvatore si industriò, per due volte, di rifare il verso a un botolo ringhioso in modo da mettere sull’avviso Fisino. Come lo faceva lui, il cane, non c’era nessuno, dalla Darsena a Palabanda, che lo sapesse fare. Ciò fatto, si era mosso lentamente alle spalle del Seuese.
Sotto la camicia, ficato nella cintola, teneva un tubo di piombo di un pollice e mezzo con un’anima di legno lunga cinquanta centimetri. Fisino si era messo in movimento in senso opposto, calcolando i tempi in modo di arrivare, contemporaneamente alla vittima, all’altezza dell’uscio della sua casa. Arrivatovi con un po’ di anticipo, si era fermato, all’altro lato della strada, spalle a quel poveretto, fingendo di legarsi i lacci delle scarpe.
Mentre quello terminava di girare la chiave nella topa, gli piombò addosso Salvatore colpendolo alla nuca col manganello. Fisino rapido come un gatto, lo afferrò prima che toccasse terra e rivolgendosi all’amico: “Presto, apri e subito dentro”. Intanto che Salvatore finiva di aprire, lui aveva già trovato il gruzzolo e, in un lampo, lo aveva nascosto in petto. Richiuso l’uscio, appena dentro, non si vedeva un accidenti. Buio assoluto. “Sbrigati a frugarlo – disse Fisino – che io cerco di fare un poco di luce”. Trovata a tentoni la finestrina e scostato appena lo scurino: “O fra’, non l’avrai ammazzato? E i soldi trovati li hai?” “Macché, è dormito – gli risponde quell’altro – solo che di soldi non ne trovo.” “Come sarebbe? ‘Soldi non ne trovo?’ lascia vedere ame.” Entrambi incominciarono a perquisirlo dappertutto. Mentre lo giravano e rigiravano da ogni lato, il Seuese incominciava a lamentarsi. “Presto, mettigli uno straccio in bocca e legagli mani e piedi dietro la schiena, alla capretina. Fune già ne hai portato?”. Legato, imbavagliato e bendato, che meglio non si sarebbe potuto, di soldi non se ne trovava, neanche il becco di un quattrino. “Corri – esortò Fisino – corri a cercare a Chicchino; fate di tutto per entrare alla bottega, alle volte che non ha lasciato tutto lì. Nel mentre io incomincio a cercare qua dentro.”     
Allo stampacino, l’idea di lasciare solo il compagno, con tutta la grazia di Dio a portata di mano, non era proprio di suo gradimento ma già cominciava a sentire i bordoni. Il fatto poi, di non aver trovato nulla addosso al bottegaio, gli era sembrato un brutto segno. Se ne uscì senza rispondergli, stando attento a non farsi scorgere da nessuno.
Arrivato all’incrocio con la via Azuni, ecco Chicchino: “E allora, e allora?” “Zito, zito. Così e così” e gli racconta ogni cosa. Anche a Chicchino, che già rimuginava per suo conto, l’insieme puzzava, ma di arrivare a casa del Seuese, per rendersi conto di quanto succedesse, manco a parlarne.
Altro da fare non c’era e tutti e due ripresero la discesa verso il mercato per avvicinarsi alla bottega di quel poveretto.
Il luogo sembrava tranquillo. Solo un uomo delle pulizie era intento a terminare il suo lavoro.
“Lo lasciamo a finire e poi cerchiamo di entrarci, dentro alla bottega.” Disse Salvatore. “Entri tu alla bottega, io rimango fuori a fare il ‘palo’.” Gli rispose Chicchino che da un po’ si sentiva le gambe molli.
Nel frattempo, Fisino, poco sotto la chiesa del suo Santo, era alle prese col Seuese, mezzo soffocato, legato ben stretto, il quale, più si agitava per liberarsi, tanto più i lacci si stringevano. Bisognava far presto, prima che risalissero quei due. “Adesso ti levo il bavaglio, ma se fai il tanto di aprire bocca, ti taglio la gola da un orecchio all’altro”, e gli appoggiava sul collo la punta della “leppa”. “Capito mi hai?”. Quello annuiva disperatamente con la testa, ché si sentiva mancare il respiro e il cuore ormai se lo sentiva in  gola. Fisino, con una mano gli slegava il bavaglio e gli toglieva pian pianino lo straccio dalla bocca e con l’altra spingeva un altro poco la punta del coltello sulla giugulare. “Dove tieni i soldi? Parla o sei morto.”
A quello che annaspava in cerca di ossigeno, non gli riusciva di dire altro che: “Gesù Cristo mio… Gesù Cristo mio…”. “Lascia stare a Gesù dove si trova e dimmi dove tieni i soldi… che se no…” e premeva un altro poco il coltello sulla gola che già perdeva sangue.
“Gesù Cristo mio, Gesù cristo mio – continuava quello – lasciami stare che soldi non ne ho… proprio oggi ho pagato la merce… e non mi è rimasto manco un soldo.” “ Ah sì? – ribattè Fisinu – e quello che ti ho trovato nel corpetto, cosa è, il resto?” “Che ti possano arrestare subito.” Cominciava a sollevare la voce il Seuese, ché a toccargli la tasca era come toccargli il sangue delle vene. “Zitto, se no ti soffoco.” Gli disse Fisino a denti stretti, rificcandogli lo straccio in bocca. Afferrato il cuscino della branda lì da presso, glielo premeva sul viso con tutte le forze perché non si sentisse neanche un gemito. “Ame mi potranno arrestare, ma a te ti trovano morto. Dunque? – e gli sollevava piano piano il cuscino dal viso – dunque, i soldi?” e quello, un’altra volta a far di sì con la testa.
“ Adesso ti ritolgo lo straccio, ma, se non mi dici in fretta in fretta dove sono i soldi, te lo ficco in fondo tutto, ti tappo il naso e poi me ne vado. Capito mi hai?” E quello, scompostamente, su e giù con la testa, che sì, che sì.
Questo tira e molla era andato avanti per un bel pezzo, fino a quando il poveretto si arrese. Liberato del cuscino e dello straccio, Fisino gli fa: “Allora?”. “È…è… è sotto la mattonella…ai piedi del letto… in fondo al muro”. Stava spostando il lettino, per poterci lavorare meglio, dopo aver risistemato il Seuese, che non facesse danno, quando scoppia l’uragano. L’uscio si spalanca con gran fragore  travolto dall’esterno, un plotone di carabinieri irrompe a valanga: “Fermi tutti e mani in alto.”
I compari si erano fatti prendere nella bottega e avevano cominciato a cantare come due canarini.
Mentre varcava il portone della galera, la valigia era ricomparsa agli occhi di Fisino, sempre di cartone;  come la flottiglia, diretta, forse,  a Nuova York ma in dissoluzione  nella nebbia; così i dollari da prendere a calci.
“Eh! – gli fu fatto di pensare – Da Bruculino a Buon Cammino!”. Ma la cosa che proprio non gli andava giù, era di non aver potuto vedere quanto denaro avesse quell’arpagone di Seuese.