venerdì 28 dicembre 2012

Ite est chi est de prus importu

de Nanni Falconi

Ite est chi est de prus importu? Su iscrìere o su lèghere?
S’ou o sa pudda?
Ambas sas cosas creo, ca s’una non bi podet èssere si non b’est s’àtera. 
A su scritore praghet a scrìere. Pro isse, su romanzu suo chene lèghidu, est comente chi si pòngiat a contare unu contu a una frota manna de nemos sètzidos in unu aposentu mannu de cunferèntzias prenu de cadreas bòidas.
Deo cumprendo chi a lèghere in sardu diat matana, ca semus totus alfabetigiados in italianu, e bi cheret unu bucone mannu de passìentzia e sacrifìtziu a lu fàghere; prus e prus a s’incomintzu. A sas prima pàginas nos assuconamus a s’idea chi a dae in antis bi nd’apat àteras chentu, dughentas, treghentas.
Eja, sacrifìtziu mannu bi cheret, ca non semus afitianados a lu fàghere, e ca non connoschimus totu sas paràulas de su ditzionàriu chi s’iscritore impitat. A bias, leghende tzertas paràulas non renessimus a atibire luego sos sinnificados, mancari siamus faeddadores.
Mancari apemus puru su sardu comente limba primàrgia.
A bias est neghe de su scritore, chi at impitadu sa faeddada de sa bidda sua carchende sa manera de la faeddare e chi unu de fora non cumprendet bene.
Su leghidore chi s’acurtziat pro sa prima bia a unu testu in sardu depet ischire chi sa cosa est totu in su l’afitianare.
Babbu, chi at giumpadu sos nonanta, leghet sos romanzos in sardu in cale si siat faeddada issos siant scritos, fintzas in cuddas chi no at intesu mai.
Su grangeu de cuntentesas chi nd’at li prenant su coro cando leghende s’abìgiat chi cussa mùsica chi isse intendet li benit dae reminessèntzias antigas.
Ca cussa sa limba impitada at s’arrastu de su logu ue sas generatziones de sa gente sua at bìvidu. Su logu ue at cabuladu e alenadu, e est sepurtada.
Isse at semper lèghidu poesias e cando fia minoreddu mi las retzitaiat a memòria: sas de Pisurci, sas de padre Luca e sas de sos improvisadores mannos de su tempus suo fiant s’eredu prus mannu chi mi fiat lassende.
Como leghet sos romanzos mios puru ma no isco si renessit a los imparare a mèmoria cun una lèghida sola, comente faghiat a pitzinnu.
E no isco nen mancu si su mundu chi deo li presento in bisone, leghende su chi iscrio, isse si lu sentit acurtzu.
Ma su càntigu emmo chi l’atuat.
Mi praghet meda de pensare chi l’apo fato cuntentu ca isse como narat chi no li praghet prus a lèghere in italianu. No li praghet ca non renessit a intèndere una mùsica connota.
A carchi cosa est bàrfidu su iscrìere meu. Est bàrfidu a l’imbitzare a  sos romanzos in sardu, a li torrare unu connotu de mùsicas olvidadas.