domenica 7 aprile 2013

Cale est su barrancu?

de Nanni Falconi

Cun sa mere de domo amus totus cuncordadu cando est nàschidu custu blog de lu fàghere multilingue, bi l'amus iscritu puru apenas suta s'intitolatzione, cun unu pagu de atrivimentu depo nàrrere, e barrosia puru. Forsis non nos semus sagomados bene in su tempus chi bivimus nois sardos in contu a limba, ca cussu "multilingue, o blog in prus linguas" in s'intentu nostru cheriat nàrrere prus che àteru "in sardu".
A dolu mannu, si male non mi so ammentende, so su solu chi at postadu carchi cosa in sardu, lassende a banda sas rispostas. So pensende, comente apo lèghidu in àteros logos, chi non s'iscriet in sardu ca gasi faghende nanchi non benimus lèghidos, o ca in italianu nos cumprendent totus e in sardu nono. Ma a lèghere in sardu est un'àteru contu. Proite non si faghet? Forsis bi so dende o forsis nono, pro pràghere a mi lu narades su proite? Cale est su barrancu?