mercoledì 24 aprile 2013

Tiu Zua' a cherimus cumintzare?

“Narade, tiu Zua', bois su mare connotu l'ades?” l'at dimandadu totu in unu Zaime. Seidu in unu contone, Zuanne Sanna est dolende unu cantu de linna pro colare ora. Inedda lughet su mare de Orosè e in su passiale filos de neuledda cuant a bortas ruìnas de domos e restos de cuìles.
”Ello, Zaime'. Cando tenia sos annos tuos mi nd'apo fatu de impojare in cue zosso” l'at torradu, inditende cun sa conca su biaìtu de su mare. ”In cussos tretos, b'at costeras galanas a beru. Bèrchida, Biderrosa, Fuile de mare, Osala... In palas de cussu monte, b'at arenas chi nant chi fint de sas mezus de su mundu.” ”A l'ischides? tiu Zua' non b'arribo a lu cumprender ite cheret narrer a s'istentare in s'oru de su mare. Una die chi ndetenides gana mi lu contades” at naradu su zòvanu acurtziende·si a sa roca in uve b'aìat seidu su tiu.Zaime non s'est mancu trèmidu, corroende: ”E tando, como it'est a fagher? Foras de Su Zogu, a mare non bi podimus
comprer, in sos montes non bi podimus ne andare e ne traballare
ca los ant torrados azomài totus a parcos, e sigomente custu non bastat...”
”Zai est nudda, e'. Est che a contare colores e nuscos e sapores.”
Zaime s'at pigadu dae terra su libru chi s'aìat leadu in fatu e, a sa muda, s'est postu a legher. S'òmine si l'at pompiadu, a s'ascuse. Fizu de sa carrale, Gràssia, su pitzocu teniat degheoto annos e su mandu raru de istudiare. Sos fedales, sa prus parte manna de sos zòvanos de s'Internu, fint assìstidos, pensionados. Àteros abitàant campiles e sartos, a chie pastorignende a chie bandidende a chie insajende·si pro Su Zogu, addestrende·si a sa morte.

Comente est cumintzada s'istòria a dies de oe zai s'ischit.
Fint sos tempos chi a su Sotziu de ”Monti di mola SpA” l'ant intregadu su permissu de fraigare sena mesura. In cue ant postu sa conca de su coloru de tzimentu chi, trasinende oru oru de su mare, in binti annos a cue est torradu de pustis chentinas e chentinas de chilòmetros de domos, de retzas eletrònicas e de bàrdias armadas, su prus sardas, e muros in filada pro seperare sos de s'Internu e sos de s'Esteriore. Dolende dolende, su cantu de linna de Zuanne si fit mudadu in unu bullinu, unu zogu chi s'òmine aìat connotu in pitzinnia.
”Na' Zaime' tue chi ses istudiende antropolozia, a l'ischis it'est custu?” L'at mustradu su cantu de linna a duos bicos.
”Nd'apo a ischire meda, tiu Zua'. Si mi dimandades cosa de Transilvània, capassu puru chi nd'isca, ma si est roba de inoghe, nisba.”
”Unu bullinu est. Aba” ista chi lu proo. ”Falat dae sa roca e ponet su bullinu in terra; agarradu su fuste, su chi abarràat de sa nae, l'iscudet a unu bicu de su bullinu chi s'est impinnadu bolende in àeras. Deretu l'at achirradu unu corfu de fuste e est boladu a totu pupa, faghende a lunamonta cun duas èlighes in fatu.
”Unu baseball agreste; belleddu” at bischilladu Zaime. ”Mai intesa cosa goi. ”Est abarradu un'iscuta a sa muda, intumbidu e tando at dimandadu: ”Nade, tiu Zua' a bisu bostru, it'est, un'arma custa?”
”Boh! Ello a ite?”
”No, gai. Fia pessende chi si unu, pro Su Zogu, s'avesat a l'impreare comente si tocat, a calicunu de cuddos” at naradu moende sa conca cara a s'Esteriore ”lu podet finas isconcare.”
”Pone mente a mie, Za' dassa sos machines. Zai chi tenes sa bonaùra de istudiare, dae cara a sos libros.”
”Zai bi nd'at àteros, beru, moende a Su Zogu. ”Su zòvanu at serradu sos ogros a càncaru. Deretu, moende sa conca, at murmutadu: ”Perdonade”. ”No est mea sa neghe. Eo Su Zogu lu dia estingher oe etotu. Inoghe b'at zente chi nch'est imbolende sa bida. E pro ite?”
Zaime s'est pesadu, pustis de aer pinnigadu una punta de sa pàzina chi fit leghende. ”Su pro ite zai l'ischides, tiu Zua'. E però nessi gai bi lu faghimus intender chi b'at galu zente in s'Internu.”
”E no, minneddu meu. Cant’e cante b'esserent custos fundamentos; ma non ti nde ponzas chimeras gai in conca. Nos semus isperdende pro mustrare chi semus balentes.
Chentuchimbanta miza de mortos e fertos in ses annos, a ti nd'abizas, Zaime'? Cuddos nos nche sunt comporende pro unu bìculu de pane pro s'ispassiare issos.”
”Zai l'isco chi est terrìbile sa cosa. E puru, a bisu meu, como b'at sinnos chi sa cosa est cambiende.”
”Est a narrer?”
”M'ant naradu chi como b'at tropas de zòvanos chi si sunt insajende paris. No est prus che a unu tempus chi sa zente tucàat a Su Zogu a sa sola e ponende aficu petzi in sa fortza e in sa balentia de ischire a currer, a s'impostare e a connoscher nuscos e cosas gai. Nant chi como est a tucare onzi unu a contu suo, ca gai cheret sa leze, e però brincada sa làcana est a s'atzapare totus paris e a sighire unu disinnu cumone. Si est beru su chi m'ant contadu, Su Zogu coladu in una tropa de bìndighi si nd'at pèrdidu petzi duos e ant ghiradu a domo dinare e roba meda. ”Sas allegas li falàant in presse dae lavras e pro lis dare bàlida si tocheddàat sa manu manca cun su pòddighe de inditare de s'àtera manu.
”Tue ses bisende, Zaime'” l'at infritadu su tiu.
”Tando est pro custu, chi sas cosas sunt bene cumpostas in s'Internu, ca bi sedes bois, sos realistas.”
”Na' Zaime' mi' chi sunt sos bisos chi nos ant zutu a su chi semus, corfu de balla. Sos bisos e s'incapatzidade nostra de falare dae s'utopia a sos fatos.”
”E tando?”
”E tando ite?”
Zaime non s'est mancu trèmidu, corroende: ”E tando, como it'est a fagher? Foras de Su Zogu, a mare non bi podimus comprer, in sos montes non bi podimus ne andare e ne traballare ca los ant torrados azomài totus a parcos, e sigomente custu non bastat...”
”Zai l'isco, raju. Nudda podimus fagher. Semus pagu prus o mancu otighenta miza e issos sunt chimbe milliones e prus puru.
Si nos faghent unu troddiu nos isperdent cantos semus, e in prus nos faghimus ochier che sirvones in dies de cassa. E però mediu non bi nd'at, Za'. Semus che a sos peddirujos de Amèrica. S'istòria
nostra est arribada a s'agabu, Zaime'; e beneminde.”
B'at àpidu un'impasada longa de mudìmine. Zaime s'est torra seidu in sa roca in uve aìat imbaradu su libru e si l'at pigadu, abertu, in manos faghende mustra de lu legher. Su relozu chi teniat Zuanne at bogadu tres tìrrios: sas tres de bortaedie e fit agabende su permissu chi lis aìant dadu de abarrare in s'Ortovene. Intro de mesu ora lis tocàat de istare torra in s'intrada de su parcu, in zosso, in sa Solidade. Dae cando a Zuanne l'aìant imbènnidu su càncaru in su fìgadu, belle onzi die artiàat a su
monte. E, a sas beras, no est chi su capu de sos parcos muntanninos, sennor Mario Brambilla, l'aìat fata longa meda. Su dutore nat chi non fit pro sanare e ne pro allonghiare sa bida cussa passizada in su monte, ma petzi pro si la campare mezus, sa bida restante. Nat chi prus de s'àera si balet su fatu
psicolòzicu.
”It'est, a moer?” at pregontadu Zaime.
”Eja Za'. E oe puru s'òpera de caridade ff l'as fata” l'at naradu su ffu, pighende dae sa roca sa resorza, l'at serrada e posta in butzaca.
”S'atzione bona la sedes faghende bois: a artiare a su monte est unu disaogu chi mancu lu podides pessare.” Zaime s'est pesadu e si l'est acurtziadu, azuende·lu a falare unu tremeneddu in s'oru de su caminu chi aìant fatu artiende unas cantas oras in antis. ”Si m'iscàmpiant a sa mente pessamentos chi in tzitade non resesso a los cuerrare. A bider Corrasi, Supramonte, Zanneventu e in cue zosso su mare est comente a m'apoderare torra una cosa chi nos ant furadu.”
”E torra, tue. Zai l'as su pistighinzu, e'.”
”Ello fàula est?”
”Ebe” e si est beru? Ello mediu b'at, como chi ischimus sa beridade?”
”Zai càmbiat” at fatu Zaime. ”Ades a bider chi at a cambiare.” ”E zai mi diat ispantare pagu, E' a lu bider eo” l'at torradu Zuanne, brullende. ”Ajò” l'at fatu in antis chi su nepode, abizende·si de sa gaffe fata, l'aèret dimandadu iscusa ”chi amus mesu ora e bia pro falare a sa Solidade.”
Gùturos e àndelas Zuanne los connoschiat comente chi s'imàzine issoro s'esseret pintada cun sinnos, colores e nuscos indelèbiles in s'amentu. A pitzinnu b'artiàat paris cun sos cumpanzeddos de iscola e cun su mastru, colende oru oru una via crucis antiga cantu sos caminos de pastores e de caprarzos.
Tando s'istradone ingatramadu bi fit prus de chimbanta annos, ma fit balentia manna pro cuddos crios a artiare e falare connoschende sas àndelas de sos mannos, colende in mesu de padentes e mudregarzos, orminende sas tratas semper prus dèbiles in iscaluzos seculares. S'intendiat tranchillu e sulenu comente chi in cara sua b'esserent non chimbe, a su prus ses meses, e bia de campare, ma annos e annos. Su male aìat cumintzadu a avantzare ma non si faghiat galu intender e gai falàat brinchitende chi mancu unu zovaneddu che a Zaime bi la podiat. Rocas e àrvores e tretos misteriosos chi aìant connotu sos mannos antepassados fint galu in cue, parados che a su tempus.
Fit una die de frearzu sulena e caente chi pariat beranu; b'aìat mèndula e pèssighe froridos, una mantza bianca e in colore de rosa pagu prus in bassu che a medas annos in antis. Una imàzine lestra che raju si l'est posta a currer oru oru de sos nèrvios de s'amentu: unu crieddu brinchitende supra de unu pranu, chi tando fit longu e ladu tres bortas issu e chi como lu binchiat petzi una bia e mesu. Sas sepulturas de sos zigantes. Brinchende·li supra, s'intendiat unu sonu grae e fundudu, comente chi b'esserent percas mannas, logu de siddados e de zanas dorminde.
Misteriu tando e misteriu in su mamentu.
A Zuanne l'at tentu sa gana de fagher carchi cosa pro dassare unu sinzale chi bi fit coladu issu in cue, unu sinnu malu a morrer che a su tempus, pro durare de pustis sa dispedida sua e però
cosa chi non bi podiat esser sena chi b'esseret coladu issu, sena s'esistèntzia sua. A sa muda e lestru, incantadu, Zaime li fit in fatu, istresiadu unos deghe passos. ”Capassu chi mi diat cumprender cun sas ideas chi tenet” l'est bènnidu de pessare a Zuanne. ”Pro narrer, diat bastare de roddulare cussa pedra manna e tunda dae artu supra de sas tumbas e sa natura non diat esser prus sa matessi” s'at murmutadu. Craru, in sos amentos de sos chi abitant Nùgoro dae tando a chentu annos diat abarrare prus custu fatu ma non su de aer bortadu in sardu ”Les fleurs du mal”, pro narrer, o ”Les mains sales”.
Millu su sero dèghidu, amigu de su crimenale comprit che a unu còmplitze, a s'ascuse; su chelu si nche cuguzat a bellu a bellu che a un'alcova manna, e s'òmine iscrètidu si mudat in una fera...
”Zenia de poeta, eh Zaime'?” l'at naradu Zuanne, pasende su passu in s'oru de una tupa de murta sena mesura.
”E zenia de traballu ispèrdidu, tiu Zua' chi est istadu su bostru. Mancu sos antropòlogos s'ant a amentare chi in su 2039, unu tiu at agabadu de bortare ”Sos frores de su male” in una limba morende. Si nessi, pro unu meràgulu, esserent mortas totu sas òperas chi unu bortat in sardu. Sos pòsteros, nessi, amentende·si s'imbertu si fint amentadu su mortore” at naradu Zaime, boghende paràulas lestras s'una in fatu de s'àtera comente chi pro totu su caminu àteru no aèret pessadu. Zuanne aìat bisadu de prender a una roca deruta sa colada lestra sua in su mundu; Zaime fit prendende a una morte prus manna s'esistèntzia de un'amentu. ”Zai semus a frore” l'est essidu a boghe arta su chi a Zuanne li pariat bene tancadu in sa mente.
”Ello pro ite?”
”No gai. Boh; ajò chi bi mancant petzi deghe minutos.”
Zuanne at pigadu duas fozas de murta e frighende·si·las in mesu de duos pòddighes s'at ingurtidu su nuscu a prumones prenos.
”Tiu Zua' it'est chi sedes faghende? A l'ischides chi non si podet?” l'at briadu Zaime.
”Zenia de repellu. No est chi como iscòvias, no?” at naradu Zuanne, riende. ”Tuca, chi no l'at a ischire nemos.”
Essinde dae s'aidu de sa Solidade, duos zòvanos los ant firmados dimandende·lis su permissu. ”Eh, signor Sanna, tre minuti di ritardo anche oggi, eh? Non ci costringa a far rapporto” at naradu unu de sos duos, su chi pariat su prus artu in gradu.
”Altrimenti...”
”Ca si nono nos pones un'ogru in onzi perra e su nasu a uve rughet rughet” l'at fatu a dentes istrintas Zaime.
”Che cosa sta dicendo?” l'at dimandadu s'àteru zòvanu.
”Ha ragione. Staremo più attenti domani” l'at respostu Zuanne cun una gana chi no ischiat ite fit, si de li tocheddare sas manos a su nepode o de l'iscuder punzu a conca.
Francu carchi die de fritu malu, sa passizada a bia de su monte si l'aìat fata onzi manzanu. Su dolore fit a dies e li pariat su matessi annèu chi, in tempos colados, aìat intesu s'in cras de una note de coghera. Una punta a su fìgadu chi cheriat petzi innorada pro si nche la dogare dae mesu de pèes. Su dutore l'aìat avèrtidu chi a su cumintzu sa cosa fit pàrsida aba frisca. Ma cumintzu non fit; si a beru si nde depiat tucare a sa fine de triulas bi fartàant chimbe meses e bia, oramài.
Zaime no l'aìat faeddadu prus de sos pessamentos suos. In antis, a la contare zusta, faeddàat pagu de onzi cosa. L'agradàat meda a intender su tiu contende contos de sos tempos colados.
Cando b'aìat, in s'istorionzu de Zuanne, carchi cosa chi l'ispuntorzàat sa fantasia, s'incurbiàat iscriende cosa in unu cartularieddu postu in ghenugros. Sos de Zuanne fint amentos, non cosas diatas; amentos suos etotu e amentos de istòrias intesas dae sos mannos. Dae cando, baranta annos in antis, in su 2000, sos zornales de papiru los aìant cambiados cun sos eletrònicos, memòria non bi nd'aìat prus. Sos archivos de sos zornales aìant cumintzadu a si torrare in prùere, ca su papiru chi
s'impreàat su sèculu coladu duràat su prus chimbanta annos.
Tando los aìant microfilmados e collidos in sos archivos de Roma e de Milanu. Petzi duas o tres castas de pessones in s'Internu los podiant cunsultare: sos capos de sa zustìtzia, sos de su guvernu e
sos capos militares. Totu custu pertocàat sas notìssias de su guvernadoradu de Sardinna, ca pro sas'àteras, tzensura non bi nd'aìat e a unu li bastàat de li dimandare a su terminale suo ite b'aìat capitadu una die de sos tempos colados e ischiat totu, ite b'aìat capitadu in Washington, in Torinu, in Mosca e in totu uve foras de sa Sardinna. E gai sos contos de Zuanne fatos a su nepode no est chi fint seguros: amentos e a bortas làbiles puru.
Cando s'abizàat chi sa mente non bi la podiat a s'abarrare firma in un'imàzine posta a fogu e sena trèmula, li faghiat a Zaime: ”Inte' custu no l'iscrias.”
”Ma zustu bos paret, a bois, chi non tenimus una memòria?”
at naradu Zaime una die chi su tiu non si fit amentende unu bene de cosas. Lu bidiat fringhende, Zuanne. Ànimu su zòvanu no nde zughiat de bogare ite fint sos pistighinzos chi lu bulluzàant e su tiu non s'atriviat a bi lu dimandare. E sighiat, in cussos mamentos de disaogu passizende in su Monte, contende istòrias mannas e contos, pro nudda imazinende·si it'est chi fit fraighende gai.
”Su bintioto de custu mese fago sos annos, a bos l'amentades?” l'at dimandadu una die. B'aìat bentu su merie, bentu cossu, fritu e possente e si fint pasende in palas de sas ruinas de una posada antiga (E..T, si leghiat galu in una pedra roddulada dae artu). Cara a sos duos òmines, su panorama bellu e saturnu de Corrasi e a pèes suos sas domos e sos palatos de Olìana. Su nùmene lu teniat galu e però como fit petzi unu trighinzu de Nùgoro. Inedda, a manu dereta, sas biddas sena zente, sas chi si bidiant che Orgòsolo e Fonne e sas chi nono che Mamujada, Gavòi, Lodine e àteras, mortas dae su parcu. Pupas e bia, umbras passizende e isetende a tucare a sas Tzitades de sos betzos o a morrer, domos bòidas de zente bia e prenas de memòrias saturnas, fines, in echilibriu supra de amentos non connotos e malos a connoscher. Prenas finas de testimonzos chi petzi sos mannos podiant contare si los esserent porrogados e chi, de onzi sorte, fint contos sena sinnos. E ite
contos podiant contare, si sos contos non teniant istòria?
B'esistiat petzi su chi b'aìat in sa mente manna de s'Unidade tzentrale de su guvernadoradu, de su Palatu comente sa zente lu connoschiat, e ite b'esistiat e ite nono lu detzidiant sos chi a s'Unidade la aproendàant a notìssias.
”Ite si b'essere eo a nd'aproendare cherveddos eletrònicos gai” at pessadu Zuanne. S'est trèmidu, pessende a su chi, a s'ispessada, li fit colende in tòrronos: pessamentos chi fint arribende deretos dae sos tempos de sa pitzinnia cando meledàant, issu e sos amigos suos, disinnende unu tempus bennidore diferente. Tando s'utopia si carràat in fatu zente meda chi meledàat, atuàat, disinnàat o chi bisàat e bia. ”Como non balet nudda, mancu s'utopia sa prus iscuilada, ca non b'at nudda de ite fraigare” s'at pessadu. E zai fit pro cussu chi sos pessos chi si l'apoderàant sa die a s'ispessada lu fint ponende a tremer. Su de si ponner in conca de mudare una costrutzione gai pretzisa che a sa chi los inghiràat, non fit prus un'utopia, fit machine.
”Intendende mi sedes?” at dimandadu Zaime, trunchende·li su filu de sos pessamentos. ”Su bintioto est chi fago sos annos.”
”Zai t'apo intesu. Ite cheres a regalu? Pessadu b'as?”
”Eja, tiu Zua'. Unu donu mannu mi podides fagher. A nos la faghides una pariga de cunferèntzias a mie e a unos cumpanzos meos?”
”E de ite, Za'? A mie si mi nche dogas dae sa literadura frantzesa...”
”Supra de s'istòria sarda” l'at incoizadu issu, essìnde·li sas paràulas in un'àlenu. ”Su chi m'ades contadu in custas dies, mi'.”
”O Za' zai l'ischis chi no lu podo fagher, chi m'est proibidu. Pro ite non bi lu dimandas a sos mastros de istòria chi tenides? Su permissu issos zai lu tenent” l'at naradu, belle chi, connoschende
su nepode, si bisàat s'imposta.
”L'ischimus a mente su chi issos narant o podent narrer” l'at torradu, de fatis. ”No est cussu su chi cherimus. Issos nant chi sa polìtica in antis de sa Fusione fit petzi tzarra, afroddiu, crastulìmine. E nant chi unu mastru non podet imprapastulare sa conca de sos zòvanos cun cudda burumballa.”
”A dolu mannu nostru, no est chi tenzant tortu in prenu, belle chi sa cosa non siat propiu gai” at amìntidu.
”Bideus? Capassu chi mi fadda, e puru mi paret chi carchi cosa la diamus finas poder mudare, ischinde sas cosas chi issos lis narant burumballa.”
”Eo cosa zai nd'isco, e no mi paret chi apa mudadu meda, o no?”
”Ca sedes a sa sola e, a perdonare siat, no est chi nde tenidesgana meda de mudare sas cosas, bois” at naradu Zaime, sa conca abassada sena baidare su tiu.
”Siat comente si siat, eo su chi cheres tue no lu podo fagher” at corroadu Zuanne. ”No apo gana chi mi nche boghent dae s'universidade” l'est essidu.
Zaime fit in cherta de narrer cosa e però su barrancu l'at bintu; est abarradu a sa muda, pompiende·si a Zuanne chi, totu in unu, nche l'est essidu unu risigheddu nieddu pìghidu: ”Si dae s'universidade no mi nche bogant issos, zai b'at a pessare Issa, luego” at naradu, a lavras istrintas.
”Calliade, mancu intender nde cherzo cosa goi. Tenides resone: no est zustu de bos lu dimandare” at naradu issu.
”Chi nono, chi non nde tenzo resones.” Est abarradu un'iscuta a sa muda. S'idea de torrare in bratos de s'utopia no li fit parende prus gai leza, como chi Zaime li fit porrinde arminzos pro si l'amaniare custa utopia noa. Mancari chi a li narrer arminzos a una tropa de zòvanos, fedales e cumpanzos de su nepode, non fit apropiadu, ca, a bi so ca fint issos chi lu cussideràant ordinzu issoro. ”De acordu, Zaime'. Cando cherides. E però ti cherzo amentare, zai l'ischis, chi si nos agatant trassende goi, bos ant a castigare a bois puru.”
”Ello nono?” l'at torradu. E si la fit riende che a unu crieddu chi l'apant fatu unu donu mannu. ”Ma zai non nos ant a iscoberrer, marranu.”
”Ello totu custa seguràntzia? Ma, a l'ischis chi b'at galera pro reuniones gai sena b'aer su permissu de su guvernadore?”
”E it'est chi non podimus fagher? Unu còitat prus narende su chi podimus fagher ma no inditende su ch'est proibidu. E puru, sunt gai barrosos, gai seguros de nos aer torradu a una gama chi oramài non sunt faghende prus perunu riscontru. ”Zaime s'est seidu supra de sos carcanzos, ponende unu ghenugru a terra.
S'est baidadu a in ghiriu e, a bellu a bellu, at naradu: ”No est mancu sa prima bia chi nos reunimus, no.”
”Emo gai, tando sedes revolutzionàrios refinidos.”
”Dassade sas brullas, tiu Zua'. Su corazu zai b'est. Sa connoschèntzia est chi nos mancat. Sa nostra est minoredda a beru” at naradu seriu seriu, comente chi su brullare de su tiu l'aèret fertu malamente.
Zuanne su pessu l'aìat pigadu; su coro fit chi si l'istringhiat pro cussu pitzinnu chi li depiat narrer a istudiare, seriu e chietu, e chi a s’imbesse lu fit trazende in un'arriscu sena essida. E puru, fortzis, fit mezus gai. Pro sas ideas chi teniat, mezus a cuspirarent, Zaime e sos cumpanzos suos, ma no a si sinzarent pro Su Zogu.
”Na' e pro cando diat esser?” l'at dimandadu.
”Finas custu sero, tiu Zua' si podides” l'at torradu, pesende·si·nche de botu; e sa cara si l'est alluta de unu rujore de cuntentesa.
Mai l'aìat cretidu chi in Nùgoro b'esserent galu domos gai che a sa chi aìant atzapadu Zaime e sos amigos. A bisu de Zuanne, chi dae su trighinzu suo fit meda sena b'essire, depiant esser totu rutas o mudadas in palatos artos che a su chelu; e a s'imbesse, s'incapas, bi nd'aìat galu. Su de l'aèrent isseperada cussa domo, a Zuanne l'aìat postu a pessare chi cussos pistercos non fint gai disabistos. Bator intradas teniat e dae bator carreras diferentes: duas imbucàant a una corte manna e duas a intro de sa domo.
Non b'aìat bisonzu, gai, de intrare totu paris.
In sa coghina, intrende Zuanne e Zaime, b'aìat deghe zòvanos.
Presentende·bi·los, Zaime l'at naradu su nùmene e s'arte issoro. E gai aìat ischidu chi in mesu de sos deghe b'aìat ses istudentes, unu pastore, duos disocupados e una mastra de pannu. In s'aposentu b'aìat una mesa, longa tres metros nessi, de linna chi depiat esser o ozastru o ghinìberu, fatu istat chi inditàat unu gravore chi petzi sos sèculos podiant dare. Sos ”dischentes”, istoriende a bellu ma cun alligria, si fint postos a seer a s'in ghiriu dassende su capu de sa mesa boidu pro Zuanne. Non b'aìat nemos cun fozos, cartulàrios e pinna. Pompiende a furriu, a bellu a bellu a Zuanne li fit torrende a mente pro ite cudda coghina li fit familiale, connota, bisitada bae e chirca cantos annos in antis.
Mirende, sos ogros si li fint firmados, e no petzi una bia, in una zòvana chi teniat in dainantis suo. ”It'est chi si narat?” fit in cherta de s'amentare. Issa puru lu miràat, zirende sos ogros pro chi no esserent addoviadu sos de su professore. Sa coghina fit sa de su ”Musèu de su Connotu”, abertu in su 1998 e serradu bintioto annos de pustis, colada dae unas pagas dies sa ”Fusione perfeta”. In prus de sa mesa, unu parastazu prenu de prùere, cassarolas e padeddas de ràmene e una tziminera chi a bi so ca no aìat connotu fogu dae annos e annos; non b'aìat nudda pro amentare it'est chi b'aìat unu tempus in cue.
Sena presse, unu a unu sos zòvanos aìant tzeladu sos arresonos chi teniant. ”Annedda. Cussa pitzinna si narat Annedda” s'amentu l'est faladu totu in unu a Zuanne. Issa si lu fit mirende, firma de ogros como e lu fit ponende in barrancu; s'intendiat unu mandighinzu chi li pariat istoria colada e chi no aìat intesu cun sas fèminas chi lis aìat tentu istima in cuddos urtimos annos. ”Bah, millu mi': sessu e revolutzione” colende che ispera, su pessamentu l'at allutu unu risitu. Sa pitzinna, pessende chi li fit bischillende a issa, bi l'at torradu, bulluzende·li su sàmbene.
”Tiu Zua' a cherimus cumintzare?” at fatu in una Zaime. E a Zuanne l'at torradu de botu in tinu.[...]
da "Su zogu", di Gianfranco Pintore