mercoledì 15 maggio 2013

BINCHIDORES de su PRÈMIU PINTORE

de Diegu Corràine

Bos invito a èssere presentes in custa manifestatzione e bos prego de nd'informare sos amigos bostros:

Editziones Papiros e Comuna de Irgoli 
ant a annuntziare
sos BINCHIDORES de su
“PRÈMIU PINTORE” de giornalismu in sardu
(in ammentu de su giornalista e iscritore Giuanne Frantziscu Pintore, mortu in su 2012), 
sabadu 18 de Maju 2013 
in sa sala cunsiliare de sa Comuna de Irgoli 
a sas h. 18,30.

Ant a èssere presentes sos binchidores , sa famìlia Pintore, sas Editziones Papiros, amigos de GF Pintore, iscritores, giornalistas e amigos de sa limba sarda.
Sos binchidores ant a retzire 100 € peròmine de prèmiu e unu sìmbulu apòsitu in tzeràmica fatu dae s’artista Mimmo Bove.
--
PAPIROS Editziones
Tel. cell. 0039-349-6726349
Nùgoro