giovedì 2 maggio 2013

Cardu pinzone, cardu pintu, cardu biancu

de Nanni Falconi

Cardu pinzone, cardu pintu, cardu nieddu, cardu biancu, cardu anzoninu, cardu aininu, cardu mele,
Cynara cardunculus
balla-ti-solu, terra furada, land grabbing, cardu iscartzofa, e ande s'iscartzofada chi nd'at a essire fora si bi la sighimus cun cust'idea. O cardu istranzu at a èssere su chi ant a seminare in sa Nurra e in aterue pro nde fàghere energia pulida?
De cale si siat su tipu siat su cardu, nostranu o istranzu, nois sardos semus ustinados a nos nche l'agatare in cuddu logu.
E tando non cherides bois chi sa "Monsanto" no apat preparadu unu bellu diserbante chi nche ochiet cuss'erba mala de su trigu? O de s'òrgiu, o de calisisiat àteru tzereale chi como sun bènnidos a èssere infestantes? Ello nono. Ca custas cosas andant in puresa pro rèndere. Diserbante a etòlitros e contzimes a tonelladas, chi si no su cardu non banderat. E cando amus a ispònnere custu machine, gasi comente amus fatu cun totu cuddas cosas chi aiant arrastu de "afare" in Sardigna, nos amus a remonire tancas e terrinos bagadios e atossicados.