venerdì 30 agosto 2013

Cronica de un’istadi annunziada

de Francu Pilloni

“Stessa praia, stessu mari”
Cantàt una canzoni
E funti bénius appari
De sa Turri in s’ingroni.

Cun olieras a sprigu
E cun sa conca in aria
Lassant s’opprigu
in su portu ‘e Tunaria.

E Francu po isballiu
Poderat su timoni
Si creit ammiralliu
Asube u’ galeoni;

e andat curri curri
a sa moda ‘e Schettinu
e candu bit sa Turri
ddi fait puru s’inchinu.

Gigi ddu lassat fari
Ca est su prus abbistu
Un’oghiada a su mari
Facci a bentu maistu.

A su tempus presenti
S’unda est longhitedda
Su mari riconoscenti
Ddi torrat un’oghiadedda.

“S’istadi est scodinendu”
Naràt una canzoni
Ma immoi est arribbendu
Sa mellus stasoni.

E si po cabudanni
Su mari est tremi tremi
De Scivu a Santuanni
Si piscat chene bremi.

Si bisant chi cassant
E dentixi e tunìa,
inveci si dda passant
a pani cun olia.